Ochrana dat

Toto prohlášení o ochraně údajů vás informuje o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci webových stránek projektu vredunet.eu a vysvětluje, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Osobní údaje jsou údaje ve smyslu článku 4 Z 1 GDPR, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné dotčené (fyzické) osoby, např. Jméno, datum narození, e-mailová adresa atd.

Odpovědný za zpracování údajů
Education Group GmbH, Anastasius-Grün-Straße 22-24, 4020 Linz, je osobou odpovědnou za vredunet.eu ve smyslu čl. 4 Z 7 GDPR. To znamená, že údaje zpracováváme a ukládáme na vlastní odpovědnost a že musíme plnit své povinnosti v souladu se zákonnými ustanoveními.

Zpracovávané údaje včetně účelů zpracování a právního základu pro zpracování
Uvedený web poskytuje informace o programu VReduNet.

Informace nabízené na webových stránkách lze použít také bez zveřejnění osobních údajů. V tomto případě jsou zpracovávány pouze údaje technického protokolu.

Pokud se chcete obrátit na projektový tým pomocí některého z kontaktních formulářů dostupných na webu, budou zpracovány následující údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • emailová adresa
  • Název společnosti / vzdělávací instituce
  • Poštovní adresa
  • telefon
  • e-mailem
  • země
  • Zájem o projekt
  • Volitelný text zprávy

Abychom vás mohli odpovídajícím způsobem informovat o projektu a aktivitách projektu, zpracovávají partneři projektu vaše údaje jako součást našich komunikačních systémů a procesů souvisejících s projektem. Jedná se o nedílnou součást veškerého zde uvedeného zpracování.

Zpracování probíhá – pokud není založeno na oprávněném nebo veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. E GDPR), smluvních závazcích (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR) nebo právních ustanovení (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR) ) – na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 7 GDPR).

Příjemci údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Neprodáváme je, pouze je vyměňujeme s partnery projektu v rámci projektu a používáme je pouze k zamýšleným účelům.

Zveřejnění osobních údajů proti. Úřady, právní zástupci, soudy, účetní, orgány činné v trestním řízení atd. probíhá pouze v nezbytných případech a pouze v (požadovaném) minimálním rozsahu, za přísného dodržení všech zákonných požadavků.

Předání do třetí země včetně právního základu
V zásadě nejsou žádné osobní údaje předávány do třetí země v EU.

Doba skladování nebo doby skladování
Po ukončení smluvního vztahu budou všechny údaje vymazány v souladu se zákonnými lhůtami.

Chraňte svá data
Pro zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů používáme vhodné nejmodernější bezpečnostní technologie. Důvodem je ochrana před neoprávněným přístupem, ztrátou, zveřejněním nebo neoprávněnou úpravou, zneužitím nebo neoprávněným zveřejněním vašich údajů.

Naše nabídka je provozována v rakouském datovém centru s certifikací ISO 27.001. Naši zaměstnanci jsou navíc předmětem mlčenlivosti podle § 6 DSG.

Vaše práva
Máte právo na informace o svých osobních údajích a na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů (https://www.dsb.gv.at).

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Education Group GmbH (datenschutz@edugroup.at).

Abychom vás mohli identifikovat, budou vyžadovány další informace k potvrzení vaší identity (např. Kopie vašeho ID). To slouží k ochraně vašich osobních údajů.

V souladu se zákonnými ustanoveními má osoba poskytující informace v případě zjevně neopodstatněných nebo nadměrných žádostí (kvůli opakovaným opakovaným žádostem) právo odmítnout vaše žádosti, v případě potřeby v koordinaci s odpovědnou osobou, nebo účtovat přiměřený poplatek za účelem vyrovnání správních nákladů vzniklých při jejich krytí.

V souladu se zákonnými ustanoveními se požaduje, abyste poskytli co nejvíce podrobností o konkrétní aplikaci, které se vaše žádost o informace týká, a o tom, jak vás v ní lze identifikovat.

Automatizované rozhodování
Naše nabídka nepoužívá žádné metody pro automatizované rozhodování.

odvolání
Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, můžete to kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudeme od tohoto okamžiku vaše údaje pro výše uvedené účely zpracovávat.

Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Education Group GmbH.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů nemá žádný vliv na zákonnost zpracování vašich údajů, dokud neuplatníte své právo na odvolání.

Soubory cookie
Naše nabídka používá takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se do vašeho zařízení ukládají pomocí prohlížeče. Neubližují.

Cookies používáme k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá a / nebo abychom rozšířili její funkčnost. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě nebo uložit informace o konkrétní aplikaci.

Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie, a to povolíte pouze v jednotlivých případech.

Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost naší nabídky omezena.

Soubory cookie, které již ve vašem počítači jsou, můžete kdykoli smazat. Postup se liší v závislosti na prohlížeči; další informace najdete v nápovědě k prohlížeči.

Z technických důvodů používáme cookies také v souvislosti s přihlášením (případně včetně přihlášení mezi aplikacemi). Pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, které jsme nastavili, již se nebudete moci přihlásit.

statistické vyhodnocení
Pro statistické vyhodnocení využití naší nabídky platí následující body:

Údaje se zaznamenávají pouze v pseudonymizované formě. Vyhodnocuje se pouze část adresy IP, není slučována s jinými daty.
Neexistují tedy žádné osobní údaje.

Hodnocení provádí odpovědná osoba.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby se během hodnocení nepočítal. Chcete-li to provést, použijte v prohlížeči možnost „Nesledovat“.

Možnost stěžovat si
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je za vaše obavy odpovědný úřad pro ochranu osobních údajů (https://dsb.gv.at).